Regulamin salonu Dokkoon Thai Massage & Spa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Salon masażu Dokkoon Thai Massage & Spa świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą JOLANTA BUTSARAKHAM A PIECE OF THAILAND z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 20/1, 01-517 Warszawa, NIP: 613-156-04-41 i oferuje usługi służące poprawie samopoczucia i kondycji fizycznej. Dokkoon Thai Massage & Spa nie jest placówką prowadzącą działalność leczniczą w rozumieniu przepisów obowiązujących w Polsce, a jego pracownicy nie oferują usług diagnostycznych ani świadczeń zdrowotnych.

2. W Dokoon Thai Massage & Spa należy przestrzegać niniejszego Regulaminu i stosować się do poleceń jego pracowników – osób obsługujących recepcję oraz masażystek.

3. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest dostępny w lokalu i na stronie internetowej Dokkoon Thai Massage & Spa aktualny Cennik świadczonych usług.

4. Czas trwania każdej usługi jest liczony od momentu wejścia do gabinetu do momentu wyjścia.

5. Zakup usługi z oferty Dokkoon Thai Massage & Spa (wliczając w to Vouchery) jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Dokkoon Thai Massage & Spa oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin poza stroną internetową znajduje się również na recepcji.

6. Klient korzystający z usług Dokkoon Thai Massage & Spa jest świadomy, że masaże wykonywane w salonie są masażami głębokimi, mocnymi z elementami Yogi i po zabiegu mogą wystąpić skutki uboczne takie jak: miejscowe stany zapalne, stany podgorączkowe, złe samopoczucie, bóle mięśniowe oraz wiele innych skutków ubocznych, szczególnie u osób starszych, z przeciwwskazaniami oraz osób niewysportowanych. Mając to na uwadze, klient nie ma prawa do reklamacji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych.

II. OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient podczas pierwszej wizyty zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do wypełnienia formularza Ankieta Klienta poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.

2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanego zabiegu.

3. Klient zobowiązany jest poinformować personel o nienależycie wykonywanej usłudze podczas zabiegu (uwagi do jakości, pomylony zabieg itd.). Po wykonaniu zabiegu, reklamacje nie zostaną uwzględnione i zostanie uznane, że zabieg został wykonany z należytą starannością.

III. REZERWACJE

1. Złożenie zamówienia na usługę masażu wraz z propozycją terminu jej wykonania, klient dokonuje drogą elektroniczną, telefoniczną bądź osobiście.

2. Zaproponowany przez klienta termin wykonania masażu jest wiążący, jeśli zostanie potwierdzony drogą mailową lub telefonicznie przez pracownika Dokkoon Thai Massage & Spa. Klient jest zobowiązany odwołać lub zmienić termin świadczenia usługi najpóźniej 24h przed terminem dokonanej rezerwacji.

3. W trosce o wysoką jakość usług Klient jest zobowiązany do przybycia na zarezerwowany zabieg 10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia.

4. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, Dokkoon Thai Massage & Spa zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi o czas spóźnienia, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.

IV. OFERTA

1. Aktualna oferta dostępna jest na recepcji oraz na stronie internetowej Dokkoon Thai Massage & Spa – www.dokkoon.pl

V. SPRZEDAŻ I REALIZACJA VOUCHERÓW

1. W zamian za ekwiwalent środków pieniężnych Dokkoon Thai Massage & Spa wydaje Voucher w formie zaproszenia zapakowanego w kopertę, uprawniającego do realizacji zabiegów i masaży w salonie Dokkoon Thai Massage & Spa.

2. Vouchery dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę i dowolny zabieg z aktualnej oferty Dokkoon Thai Massage & Spa.

3. Vouchery można nabyć w salonie Dokkoon Thai Massage & Spa.

4. Na życzenie Kupującego Voucher może zostać wysłany pod wskazany adres.

5. Opłata za przesłanie przesyłką pocztową zgodnie z cennikiem kuriera.

6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.

7. Voucher jest ustaloną przez strony formą płatności za usługi.

8. Dokkoon Thai Massage & Spa nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, kradzież lub utratę Vouchera.

9. Kupującemu oraz posiadaczowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia wobec Dokkoon Thai Massage & Spa w przypadku utraty,  w tym także kradzieży lub zniszczenia Vouchera.

10. Voucher jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia.

11. Dokkoon Thai Massage & Spa nie przewiduje przedłużenia terminu ważności Vouchera.

12. W przypadku niewykorzystania Vouchera, Kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.

13. Voucher można wykorzystać na inny zabieg z oferty, o takiej samej wartości.

14. Osoby realizujące Voucher są traktowane na identycznych zasadach jak pozostali klienci Dokkoon Thai Massage & Spa.

15. W celu realizacji Vouchera wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty w Dokkoon Thai Massage & Spa, wraz z podaniem numeru Vouchera (o ile taki widnieje na posiadanej Voucherze).

16. Dokkoon Thai Massage & Spa gwarantuje możliwość realizacji Vouchera podczas godzin pracy salonu Dokkoon Thai Massage & Spa w ramach wszystkich dostępnych terminów w grafiku pracy salonu Dokkoon Thai Massage & Spa.

17. Odwołanie umówionej wizyty związanej z realizacją Vouchera musi nastąpić nie później niż na 24 h przed jej terminem drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście.

18. Posiadacz Vouchera jest zobowiązany do okazania go w recepcji Dokkoon Thai Massage & Spa przed wykonaniem usługi.

19. Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy wartość usług jest niższa niż wartość Vouchera.

20. Posiadacz Vouchera jest zobowiązany do dopłaty gotówką lub kartą różnicy, w przypadku gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość Vouchera.

21. Dokkoon Tha Massage & Spa przysługuje prawo odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy:
- upłynął termin ważności Vouchera,
- uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają jego odczyt,
- istnieją przeciwwskazania zdrowotne po stronie posiadacza Vouchera do wykonania zabiegu.

22. Na Voucherze umieszczone są następujące informacje:
- nazwa zabiegu lub kwota do wykorzystania,
- numer vouchera (występują wyjątki),
- data wystawienia,
- informacje kontaktowe umożliwiające umówienie wizyty w ramach realizacji Vouchera.

23. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Voucherów będą rozpatrywane przez Dokkoon Thai Massage & Spa po złożeniu pisemnej reklamacji.

24. Podstawą uznania reklamacji jest Voucher.

25. Kupujący lub posiadacz Vouchera z chwilą otrzymania Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

26. Wzór aktualnie obowiązujących Voucherów znajduje się w recepcji i na stronie internetowej Dokkoon Thai Massage & Spa.

VI. PRZECIWWSKAZANIA

1. W większości przypadków masaż jest zabiegiem bezpiecznym. Osoby, których dotyczy jedna z wymienionych niżej sytuacji, nie powinny poddawać się masażowi:

- wszystkie stany chorobowe przebiegające z wysoką temperaturą ciała (powyżej 38° C), ostre i podostre stany zapalne,
- przerwanie ciągłości skóry, wczesny okres po złamaniach, skręceniach i zwichnięciach (w takich przypadkach można masować poszczególne zdrowe stawy),
- wszelkiego rodzaju zmiany dermatologiczne,
- blizny, stłuczenia, stany zapalne skóry, żylaki (w takich przypadkach można masować tylko zdrowe części ciała),
- alergie na stosowane do masażu kosmetyki,
- krwotoki lub tendencje do ich wystąpienia,
- niewyrównane wady serca, tętniaki, świeże zakrzepy, świeży zawał serca,
- nowotwory złośliwe i niezłośliwe,
- pourazowe wylewy w stawach i mięśniach (do 3 dni od urazu),
- zapalenia żył,
- zapalenie szpiku kostnego z przetokami,
- jamistość rdzenia,
- okres pierwszego trymestru i ostatniego miesiąca ciąży,
- cały okres ciąży z powikłaniami,
- wszystkie przypadki wymagające interwencji chirurgicznej,
- osoby po zabiegach operacyjnych (masaż można wykonać 12 miesięcy po zabiegu, jeśli był poważny i 6 miesięcy po mniejszym, jeżeli blizny są dobrze zagojone),
- choroba wrzodowa z krwawieniami,
- kamica wątrobowa i nerkowa.

Układ oddechowy:
- gruźlica,
- stany zapalne ostre (zapalenie płuc, oskrzeli),
- choroby zakaźne,
- zmiany nowotworowe,
- dychawica oskrzelowa w czasie napadów.

Układ pokarmowy:
- pęknięcie wrzodu żołądka i wrzodu dwunastnicy,
- zapalenie trzustki,
- wirusowe zapalenie wątroby,
- zapalenie pęcherzyka żółciowego,
- stany zapalne dróg żółciowych,
- zapalenie wyrostka robaczkowego,
- zapalenie otrzewnej,
- schorzenia o podłożu pasożytniczym,
- zmiany nowotworowe,
- zmiany grożące przerwanie ciągłości jelit.

Układ krążenia:
- stan po przebytym zawale serca (2 tygodnie),
- zaawansowana miażdżyca naczyń wieńcowych,
- świeże stany zapalne zastawek i serca,
- niewyrównane wady serca,
- dusznica bolesna w czasie napadu,
- nadciśnienie (110 rozkurczowe),
- choroby naczyń obwodowych,
- skaza naczyniowa,
- zaawansowana miażdżyca naczyń obwodowych,
- żylaki ze zmianami skórnym,
- żylaki w miejscu występowania,
- zakrzepowe zapalenie żył (6 miesięcy po stanie zapalnym),
- choroba Birgera III°IV°,
- choroba Reunalda III°IV°.

2. Zakup usługi z oferty Dokkoon Thai Massage & Spa jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Dokkoon Thai Massage & Spa oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w salonie Dokkoon Thai Massage & Spa.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOKKOON THAI MASSAGE & SPA

1. Wszystkie usługi świadczone w salonie Dokkoon Thai Massage & Spa mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez masażystów nie są poradami lekarskimi.

2. Dokkoon Thai Massage & Spa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi lub przerwania wykonywanego już zabiegu w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Ankiety Klienta, złego samopoczucia Klienta, widocznych przeciwwskazań lub niestosownego zachowania Klienta (agresja werbalna, zachowania o podtekście seksualnym, przekraczania granic poczucia bezpieczeństwa personelu, naruszenie nietykalności cielesnej itp.).

3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z masażu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z masażu wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Dokkoon Thai Massage & Spa bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania Dokkoon Thai Massage & Spa.

2. Kupujący lub posiadacz Vouchera z chwilą otrzymania Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.

3. Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia w lokalu i na stronie internetowej Dokkoon Thai Massage & Spa.
Szukaj